Appétit

algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Appétit is een product van Louise Brille, Aelbekesteenweg 406, 7700 Moeskroen en met ondernemingsnummer 0785.618.638.
De contactgegevens zijn:
www.appetitshop.be
Email : louise@appetitshop.be
Tel : +32 479 41 40 89

Artikel 2. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend en als enige van toepassing op iedere bestelling bij Appétit, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Zodra de klant een verkoopovereenkomst aangaat met Appétit aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien. Het niet geldig zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. Appétit behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging zal geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten.

Artikel 3. Inhoud

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data op enige communicatie vanwege Appétit, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites of catalogi. Appétit kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. Appétit heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van Appétit is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten en zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweeg brengen. De website van Appétit is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de klant over haar producten en activiteiten. Appétit heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Appétit kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 4. Aanbod en bestelling

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelingsbekwaam te zijn. Appétit verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van Appétit te kennen en te aanvaarden. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. Appétit behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Appétit onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Appétit en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of de factuur zijn opgenomen. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is het Nederlands/Frans. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen, via email louise@appetitshop.be of op het nummer +32 479 41 40 89.

Artikel 5. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Artikel 6. Betaling

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De prijs omvat de volledige prestatie, met name de ontwikkeling van de gerechten, grondstofkosten, arbeid, marketing en andere vaste kosten. De klant is Appétit die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Appétit worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen zijn vrij van verplichtingen. Appétit kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Appétit behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst.

Artikel 7. Levering

Producten worden enkel geleverd in de gebieden waarvoor Appétit de bestelling aanvaardt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De klant dient ervoor te zorgen dat de levering kan gebeuren hetzij op het aangegeven adres, hetzij bij een buur. Indien de goederen op vermelde adressen niet kunnen afgeleverd worden, zullen zij afgezet worden voor de deur van het opgegeven leveringsadres. Op dat ogenblik gaat de eigendom en het risico over. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Appétit heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taksen en heffingen. Appétit neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Appétit verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Voor zover bij wet toegelaten, is Appétit niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering of bij de afhaling te betalen of op het moment van levering of afhaling. Bij niet-betaling behoudt Appétit zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt Appétit zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Betalingen zijn voorafgaand mogelijk via overschrijving of ter plaatse contact of via QR-code.

Artikel 9. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de klant aangezien het de aankoop van snel bederfbare en beperkt houdbare goederen betreft (art.VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht).

Artikel 10. Overmacht

Appétit is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, die hetzij Appétit, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Appétit beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, concept het logo en de website en alle daarop staande inhoud, zowel inhoudelijk als grafisch (o.a. foto’s). Het is in geen geval toegelaten beelden, foto’s, teksten, logo’s, recepten of enige andere beschermde info over te nemen, zonder de expliciete en schriftelijke toestemming van Appétit.

Artikel 12. Nietigheid

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer van deze bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en deze blijven onverkort van toepassing.

Artikel 13. Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Appétit staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Appétit is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Aelbekesteenweg 406, 7700 Moeskroen of via mail naar louise@appetitshop.be. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Appétit toe te komen in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 3 dagen na de levering. Appétit verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. Appétit is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Appétit - confidentialité

Votre vie privée est importante
La protection de vos données personnelles et de votre vie privée est importante pour nous. Les lois et règlements applicables, y compris le règlement général sur la protection des données (GDPR), constituent nos principes directeurs. Cela signifie que nous :

  • traiter vos données personnelles conformément à la finalité pour laquelle vous les avez fournies.
  • ne collecter que les données minimales nécessaires pour vous envoyer ou préparer des repas.
  • si nécessaire, demander votre autorisation pour le traitement de vos données personnelles.
  • ne pas transmettre les données personnelles à des tiers, sauf si cela est nécessaire pour l'exécution des objectifs.
  • stocker et protéger vos données personnelles avec le soin nécessaire pour qu'elles restent en sécurité chez nous.
  • Nous sommes toujours prêts à répondre aux questions concernant vos données personnelles. Vous pouvez nous contacter à l'adresse louise@appetitshop.be ou par téléphone au +32 479 414 089.